Auteur: Bianca Sceever

ALV november 2021

Tijdens deze ledenvergadering heeft Anne-Wil Lucas de concept speerpunten van de gebiedsorganisatie voor 2022 gepresenteerd. Indien er leden zijn die hier feedback op willen geven, dan is dit meer dan welkom. Meld je dan bij onze voorzitter.

Tevens heeft de voorzitter de leden meegenomen in de huidige ontwikkelingen. Het ledenaantal groeit en we zijn actief op zoek naar leden die hun steentje willen bijdragen in de te vormen werkgroepen, dit met de volgende onderwerpen:

  • Mobiliteit / parkeren
  • Gebiedstransformatie
  • Parkmanagement
  • Duurzaamheid

Het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied langs de Hengelosestraat ligt ter visie, zie link. De leden zijn meegenomen in twee inhoudelijke presentaties; rondom connectivity (WFAN voor bedrijfsverzamelgebouwen) en op het gebied van duurzame pakketbezorging.

Ecare, bedankt voor de gastvrijheid!

En bij deze een oproep aan alle leden, zou je binnen je netwerk VONK willen introduceren?

 

Tweede aspirant-ledenvergadering VONK

Op 5 oktober vond de tweede aspirant-ledenvergadering van VONK plaats. Wederom werd bevestigd dat de behoefte aan zichtbare verandering groot is. De strategische agenda van VONK is tijdens de vergadering vastgelegd. Hierbij zijn in volgorde van prioriteit de volgende 3 onderwerpen vastgesteld:

  1. Gebiedsontwikkeling
  2. Mobiliteit
  3. Duurzaamheid

We zijn er ons van bewust dat gebiedsontwikkeling en mobiliteit samengaan. Indien er geen integraal mobiliteitsplan met strategische parkeeroplossing komt, zal de gebiedsontwikkeling niet tot stand komen.

Verder is er besproken hoe het ledenaantal van VONK te vergroten. Dit is erg belangrijk om echt de stem van ondernemers en vastgoedeigenaren te kunnen vertegenwoordigen! De aanwezige leden waren het er unaniem over eens dat VONK, naast het hebben van zeggenschap, ook exclusieve voordelen voor leden moet bieden. Het bestuur gaat aan de slag om hier verdere invulling aan te geven.

Rond 17.00 uur sloot gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas aan bij de vergadering. Zij heeft de ontwikkelstrategie voor de zone aan weerszijden van de Hengelosestraat uiteengezet. Juist hier werd gevraagd om terugkoppeling van de leden, is dit wat de ondernemers in het gebied nodig hebben? Mooi om te zien dat de oprichting van VONK deze integrale afstemming met ondernemers in het gebied mogelijk maakt!

Op de foto gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas bij het uitleggen van de ontwikkelstrategie aan de leden.

Wil jij bij de volgende ledenvergadering aanwezig zijn en je stem laten horen binnen VONK?
Word dan lid! Dan kunnen we ook jou vertegenwoordigen.

Toetreding VONK tot gebiedsorganisatie

Vrijdag 24 september is VONK toegetreden tot de gebiedsorganisatie Kennispark.

De gebiedsorganisatie Kennispark wordt nu gevormd door de UT, de gemeente en VONK. Gezamenlijk voeren ze regie op het Kennispark. Zij financieren de gebiedsorganisatie en sturen de gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas aan.

De Raad van Toezicht van de gebiedsorganisatie bestaat nu uit onze voorzitter Bianca Screever, wethouder Jeroen Diepemaat en CvB-lid van de UT Machteld Roos. Wil je, als ondernemer of vastgoedeigenaar, dus echt meepraten en invloed uitoefenen, meld je dan aan bij VONK.

Bezoek van raadsleden

Op donderdagavond 9 september aanstaande komen de gemeenteraadsleden van Enschede op bezoek in het Kennispark. Het bezoek start bij Xsens met een toelichting op de oprichting van VONK. Na een tour binnen Xsens vertrekt het gezelschap richting Demcon. Daar wordt dieper ingegaan op de thema’s die we vanuit VONK belangrijk vinden en de vervolgstappen die we voor ogen zien.

VONK op LinkedIn; doe mee en laat je horen!

We hebben ervoor gekozen om te communiceren met onze deelnemers en VONK zichtbaar te maken via een LinkedIn groep op LinkedIn. Alle betrokkenen bij het Kennispark – van ondernemers, vastgoedeigenaren, studenten tot de tuinman, de vervoerder en gemeenteraadsleden – iedereen kan lid worden van deze groep en zijn/haar stem laten horen. En dat willen we ook graag!

In onze VONK LinkedIn groep kun je als deelnemer zelf je berichten plaatsen; hier gaat geen redactie overheen. Je plaatst zelf je berichten en alle deelnemers kunnen hierop reageren. Berichten in de groep zijn dan ook alleen zichtbaar voor leden van de deze groep.

We hopen dat dit gaat bijdragen aan de onderlinge dynamiek, dat er mooie ideeën naar voren komen en dat betrokken partijen dit dan vervolgens zelf kunnen oppakken. Waar nodig zal de kracht van VONK als collectief zijn werk doen.

Ga naar onze groep op LinkedIn

Eerste aspirant-ledenvergadering VONK

Maandag 5 juli vond de eerste aspirant-ledenvergadering van VONK plaats. Alle betrokken zijn het er namelijk over eens; we willen tempo maken. De behoefte aan daadwerkelijk zichtbare verandering, zowel in de transformatie van het terrein als ook in de echte samenwerking met elkaar, is groot.

We waren ons ervan bewust dat slechts een klein deel van onze doelgroep aanwezig kon zijn bij deze eerste vergadering. Toch was een tiental ondernemers present. Tijdens de vergadering zijn de deelnemers meegenomen in de actuele ontwikkelingen, is in gezamenlijkheid het contributiemodel vastgesteld en is de kascommissie aangewezen.
Op de foto de drie bestuursleden bij het tekenen van het huishoudelijk reglement: v.l.n.r. Ronald Reudink, Bianca Screever en Boele de Bie.

Wil jij bij de volgende ledenvergadering aanwezig zijn en je stem laten horen binnen VONK?
Word dan lid! Dan kunnen we ook jou vertegenwoordigen.

VONK gaat van start

Op 29 juni 2021 is VONK, de vereniging Vastgoed en Ondernemers Kennispark opgericht. De mooie plannen van Kennispark Twente komen immers alleen tot uitvoer als de ondernemers en vastgoedeigenaren op het Kennispark zich hierin herkennen, zich aansluiten en zorgen voor de realisatie. Dit gedachtengoed werd gedragen. De uitdaging om vanuit ondernemers en vastgoedeigenaren zelf een stap naar voren te zetten, visie te laten horen en in actie te komen werd omarmd. Een tiental ondernemers gaf voor de zomer commitment. In gezamenlijk overleg is besloten de stap te zetten tot de oprichting van VONK. Op de foto de vier oprichters na het tekenen van de akte: v.l.n.r.  Leo van den Ende, Boele de Bie, Bianca Screever en Richard Mijnheer.