VONK werkt samen

Stichting Gebiedsorganisatie Kennispark

Als ‘bewoners’ van het Kennispark zijn we verenigd in VONK en zo actief aan het meebepalen en meesturen in de ontwikkelingen van het Kennispark. We werken met de Gemeente Enschede, Universiteit Twente (UT) samen in de stichting Gebiedsorganisatie Kennispark (SGK)

Plannen en doelstellingen

Doelstelling Gebiedsorganisatie Kennispark

Het ontplooien van activiteiten ter bevordering van het zijn en blijven van een aantrekkelijke vestigingsplaats van de innovatiecampus Kennispark Twente te Enschede voor technologiebedrijven en het talent passen bij het profiel van Kennispark Twente.

Dit heeft zich vertaald naar 4 doelen:

 • Toevoegen van een innovatiedistrict aan de Hengelosestraat
 • Transformatie van het bestaande B&S-terrein
 • Versterken van het profiel van Kennispark Twente
 • Versterken van de samenwerking op Kennispark Twente

Rollen partijen Gebiedsorganisatie Kennispark

De Universiteit Twente (UT) heeft zich gecommitteerd om zoveel mogelijk activiteiten op het snijvlak van onderzoek en bedrijfsleven te positioneren in de verbindingszone tussen campus en business & sciencepark. Ook dragen zij actief bij aan community building.

De Gemeente Enschede spant zich in haar mogelijkheden inzake ruimtelijke ordening, het werven van subsidies en de opbrengsten die verband houden met vastgoedtransacties binnen Kennispark optimaal in te zetten.

VONK heeft als rol het organiseren van financiering en inspraak van de individuele ondernemers en vastgoedeigenaren op het beleid van stichting Gebiedsorganisatie Kennispark en de Gemeente Enschede, het stimuleren van een actieve bijdrage van de leden aan de community activiteiten en het optreden als ambassadeur van de stichting Gebiedsorganisatie Kennispark richting alle ‘bewoners’ van Kennispark.

Taken stichting Gebiedsorganisatie Kennispark

 • Het onderhouden en verder ontwikkelen van de toekomstvisie, in samenwerking met UT, gemeente en VONK. Deze in uitvoering brengen middels jaarplannen.
 • Het adviseren van de gemeente en UT inzake gronduitgifte en kwaliteitsregie mbt ruimtelijke plannen en toelating van nieuwe bedrijven.
 • Het doen van marketing, promotie en public affairs ten behoeve van Kennispark Twente.
 • Het bevorderen van kennisuitwisseling rondom kennispark Twente.
 • Het bijdragen aan onderlinge afstemming tussen diverse belanghebbende op Kennispark Twente.
 • Het sluiten van partnerovereenkomsten met derden binnen de doelstellingen van SGK.
Actief sámen werken aan het Kennispark

Kortom: De lijnen zijn kort, de partijen werken nauw samen. VONK heeft echt zeggenschap en jij als lid dus ook. Op ‘Werkwijze samenwerking’ wordt uitgelegd hoe dit precies in zijn werk gaat. UT en gemeente hebben personele bezetting beschikbaar gesteld. Een uitdaging voor VONK is om hier ook voldoende capaciteit binnen de leden voor gemobiliseerd te krijgen.

Onze afspraken

Begroting

De jaarlijkse begroting van SGK is vastgesteld op € 450.000
Deze wordt als volgt gefinancierd:

 • Universiteit Twente: € 150.000
 • Gemeente Enschede: € 150.000
 • Provincie / VONK: € 150.000

Ingroeimodel VONK

De provincie heeft haar inhoudelijke rol en zeggenschap overgedragen aan VONK. De bedoeling is dat VONK de komende jaren de financiering voor haar rekening gaat nemen, conform het volgende ingroeimodel:

 • 2022 – € 37.500
 • 2023 – € 75.000
 • 2024 – € 112.500
 • 2025 – € 150.000

Tot 2024 betaald de provincie het restant van de 150.000 euro.

Contributie leden

Middels het ophalen van contributie gelden van de leden vergaard VONK de financiële middelen. De contributie is dan ook vastgesteld middels de stelregel dat 80% van alle vastgoedeigenaren en ondernemers lid zijn van VONK in 2025, dit zou namelijk € 150.000 aan contributie opbrengen.

Jaarlijkse evaluatie

Jaarlijks is er een evaluatiemoment. Indien UT en Gemeente Enschede beoordelen dat VONK het gestelde doel niet kan behalen hebben ze het recht als partij uit de SGK te stappen.

Daarnaast is er een evaluatiemoment medio 2024. Hierbij volgt er besluitvorming of partijen met elkaar door gaan in 2025 en tegen welke afspraken.