Samenwerkingen en overlegstructuren

Het gebiedsteam Ruimte

Maandelijks overleg, onder voorzitterschap van de gemeente, waarbij alle ruimtelijke ontwikkelingen op Kennispark worden besproken; de beleidskaders, de verkoop van kavels, de ontwikkelingen op het gebied van parkeren, mobiliteit, etc. Het gaat hier om de 2 doelen van het Kennispark ‘Toevoegen innovatiedistrict’ en ‘Transformeren van het bestaande B&S park’.

De gemeente, UT, ASR en SGK zijn afgevaardigd in dit overleg.

Vacature deelname VONK

VONK is van harte uitgenodigd, maar momenteel is hier binnen de leden nog geen capaciteit voor gevonden. Tot er andere invulling is neemt Alfred Stobbelaar de honeurs voor VONK waar.

Taskforce

Tweewekelijks overleg, waarbij initiatiefnemers concept plannen van bouw op Kennispark presenteren. De Taskforce heeft een meedenkende en adviserende rol en geen toetsende rol. De taskforce geeft haar advies ook mee aan ‘het bevoegd gezag’ de gemeente Enschede die uiteindelijk over de vergunningverlening beslist.

De gemeente, UT en SGK zijn afgevaardigd in dit overleg.

Geen deelname VONK

VONK is uitgenodigd voor dit overleg, maar heeft besloten hier niet aan deel te nemen.

Het directeurenoverleg

Maandelijks overleg waarbij met name de clustervorming, communitybuilding en algemene voortgang van ontwikkelingen op Kennispark worden besproken. Ook onderwerpen vanuit gebiedsteam Ruimte die opschaling behoeven worden geagendeerd. Hier gaat het ook om de 2 doelen van het Kennispark ‘Versterken van het profiel’ en ‘Versterken van de samenwerking’.

De gemeente, UT, ASR en SGK zijn afgevaardigd in dit overleg.

Deelname VONK

Vanuit VONK neemt onze voorzitter, Bianca Screever, deel.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de SGK. 

De raad van toezicht komt 4x per jaar bij elkaar. De raad van toezicht van de gebiedsorganisatie bestaat nu uit onze voorzitter Bianca Screever, wethouder Arjan Kampman van de gemeente Enschede en de vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente Machteld Roos.

Aansluitend aan de RvT wordt 2x per jaar een bestuurlijk overleg gepland. Afhankelijk van het onderwerp worden dan naast directie en raad van toezichtleden stakeholders uitgenodigd, dit kunnen zijn de Kennispark Ondernemers, de projectwethouder, de voorzitter of rector magnificus van de UT, de gedupteerde, OostNL, leden van het Twenteboard, de woningbouwcooperaties, ASR, topambtenaren van EZK etc.

Samenwerkingsovereenkomst met ASR

SGK, UT en gemeente Enschede hebben een samenwerkingsovereenkomst met ASR Dutch Science Park Fund afgesloten. Deze overeenkomst is afgesloten om te komen tot een versnelling van de ontwikkeling van de innovatie campus.
Doel is om te komen tot vastgoedinvesteringen van ASR op het Kennispark en dan met name aan weerszijden van de Hengelosestraat. 
De gedachte is deze versnelling op gang te brengen door nauw samen te werken, actief informatie te delen en regie te voeren in het gebied.

Dagelijks bestuur van VONK

Het bestuur van VONK bestaat uit 3 leden en werkt samen met diverse commissies.

Samenwerken aan een levendig Kennispark

VONK (Vastgoed Ondernemers Kennispark) is slechts een deel van het groter geheel. Samen met andere partijen en natuurlijk alle ondernemers en vastgoedeigenaren op het Kennispark, groeien we naar een hoger niveau. Wil je weten bij wie je jouw vraag moet stellen? Klik op een van de logo’s of bekijk onze samenwerkingen.